Ερευνητικές Δραστηριότητες
 • Παρακολούθηση των αβιοτικών παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 • Μελέτη και καταγραφή της οργανισμικής και οικολογικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

 • Μελέτη των πληθυσμιακών χαρακτηριστικών των βενθικών ειδών και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.

 • Μελέτη των βενθικών φύτο- και ζωο-κοινωνιών και των αλληλοεπιδράσεών τους με τις αβιοτικές παραμέτρους στον χρόνο.

 • Χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων του θαλάσσιου βυθού με την χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίας (GIS).

 • Μελέτη της επίδρασης των αβιοτικών παραμέτρων στο μεταβολισμό των θαλάσσιων οργανισμών σε συνθήκες εργαστηρίου.

 • Παρακολούθηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον από τις αλιευτικές δραστηριότητες καθώς επίσης και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εντατικές ιχθυοκαλλιέργειες.

 • Ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των παράκτιων συστημάτων με στόχο την προστασία της αλιείας και των τουριστικών περιοχών από τις επιδράσεις της θαλάσσιας ρύπανσης.

 • Εκτίμηση της αξίας των θαλάσσιας βιοποικιλότητας στις διάφορες χρήσεις της.

 • Εκτίμηση της αξίας παράκτιας ζώνης.

 • Οικονομική αποτίμηση των συνεπειών της οικονομικής δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον

 • Εκτίμηση του άριστου επιπέδου χρήσης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας με γνώμονα την αειφορική της διαχείριση.

 • Εκτίμηση δεικτών αειφορικής ανάπτυξης παράκτιας ζώνης.

 • Ανάλυση των επιπτώσεων των επενδύσεων στο περιβάλλον με χρήση μεθοδολογιών οικονομικής του περιβάλλοντος.

 • Ανάλυση κινδύνου σε περιβαλλοντικές επενδύσεις.

 • Κατάρτιση, αξιολόγηση και ανάλυση περιβαλλοντικών επενδυτικών σχεδίων.

 • Χρήση μεθοδολογιών ανάλυσης Οφέλους Κόστους και ανάλυσης Κύκλου Ζωής στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επενδύσεων.

 • Εκτίμηση μακροοικονομικών δεικτών στον κλάδο της θαλάσσιας πρωτογενούς παραγωγής

 • Περιβαλλοντική Γεωχημική έρευνα για την επιβάρυνση – ρύπανση του θαλάσσιου και γενικότερα του υδάτινου περιβάλλοντος από βαρέα μέταλλα και μεταλλοειδή,

 • Προσδιορισμός των  πηγών προέλευσης των ρύπων και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 • Ποιότητα επιφανειακών και υπόγειων υδάτων.

 • Υφαλμύρωση υπόγειων υδροφορέων

 • Οριοθέτηση περιοχών με υψηλό ρυπαντικό φορτίο, προερχόμενο τόσο από τις φυσικές όσο και από τις ανθρωπογενείς  δραστηριότητες.

 • Δημογραφία του παράκτιου χώρου (πληθυσμιακές μεταβολές)

 • Περιβαλλοντική μετανάστευση στον παράκτιο χώρο

Το Εργαστήριο συμμετέχει στην ερευνητική ομάδα “Microbial Communities and Habitats in Aquatic Environments Laboratory” (MiCHAEL) ασχολείται με τη βιολογία και την οικολογία προκαρυωτικών και μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών σε φυσικά και τεχνητά υδάτινα ενδιαιτήματα. Η ομάδα απαρτίζεται από προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες, ενώ οι ερευνητικές συνεργασίες της ομάδας περιλαμβάνουν εργαστήρια από την Ελλάδα και το εξωτερικό ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Εργαστηριακή Υποδομή - Εξοπλισμός

 • Δειγματολήπτες πλαγκτού και βένθους (VAN VEEN, EΚMAN κ.λπ.)
 • Στερεοσκόπια, μικροσκόπια, όργανα ανάλυσης εικόνας και φωτογραφικών δεδομένων
 • Καταγραφέας πολλαπλών παραμέτρων (CTD), Ρευματογράφος
 • Ψηφιακά φορητά όργανα μέτρησης (θερμοκρασίας, αλατότητας, οξυγόνου, pH)
 • Όργανα μέτρησης (αναλυτικές και ψηφιακές ζυγαριές κ.λπ.)
 • Όργανα ιστολογικής έρευνας
 • Καταδυτικό εξοπλισμός
 • Ατομική απορρόφηση (AAS)
 • Όργανο υγρής χώνευσης δειγμάτων (Multiwave 3000)


 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος