Ενημέρωση

Μεταπτυχιακές Σπουδές PDF Εκτύπωση E-mail

Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης (Π.Μ.Σ.) στην «Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος» με τη σύμπραξη (συμμετοχή προσωπικού με ακαδημαϊκά προσόντα) και τη διάθεση υλικοτεχνικής υποδομής του Τμήματος Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου και των Τμημάτων Δασοπονίας και Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/92, του αρθ. 16 παρ. 1 και 2 του Ν. 2327/95, τις παρ. 12γ και 13 του άρθ. 5 του Ν. 2916/01 και την Υπουργική Απόφαση 31364/Β7/27-3-2002.
Αντικείμενο του παρόντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στην «Aειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος».
Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι η:

  • παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών,
  • παροχή γνώσης στις σύγχρονες απόψεις της επιστήμης όσον αφορά την αειφόρο διαχείριση του υδατικού περιβάλλοντος,
  • ανάπτυξη τεχνικών και μεθοδολογιών φιλικών προς το περιβάλλον,
  • δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
  • προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.


Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος οδηγεί στην απονομή:
α)  Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «AΕΙΦΟΡΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»,
β) Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) σε γνωστικά αντικείμενα ανάλογα αυτών που διακονεί το Τμήμα όπως αναφέρονται στο Π.Δ. 165/2001 (ΤΕΥΧΟΣ Α΄, αρ.Φ.148).

 

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος