Εργαστήριο Ωκεανογραφίας PDF Εκτύπωση E-mail

 

Εργαστήριο Ωκεανογραφίας Διευθυντής: Καθηγητής Δ. Βαφείδης, Τηλ.: 24210-93133

Το εργαστήριο Ωκεανογραφίας  καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε γνωστικά αντικείμενα της θαλάσσιας βιολογίας και ωκεανογραφίας όπως η μελέτη της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς επίσης την παραγωγικότητα και τους μηχανισμούς που την ελέγχουν, τη ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την εκτίμηση των φυσικών, χημικών και βιολογικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα, της οικονομικής αποτίμησης της αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας στο πλαίσιο των αρχών της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη επίτευξη της αειφόρο ανάπτυξης.

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος