Ενημέρωση

Φυσιογνωμία του Τμήματος PDF Εκτύπωση E-mail

 
Η
έντονη αλιευτική δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ρύπανση των θαλασσών και την υποβάθμισή τους, έχουν οδηγήσει, τα τελευταία χρόνια, τη διεθνή κοινότητα να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ανάγκη βελτίωσης του τρόπου διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Στόχος των δράσεων που λαμβάνονται σήμερα είναι η ορθολογική και υπεύθυνη εκμετάλλευση των υδάτινων πόρων και των αλιευτικών αποθεμάτων.

Η σχετική με το αντικείμενο βιβλιογραφία αυξάνεται με ταχύτατο ρυθμό διεθνώς, γεγονός που καταδεικνύει την κρισιμότητα του προβλήματος και την ανάγκη εκπαίδευσης στον τομέα αυτόν.

Παράλληλα, η σταθεροποίηση της αλιευτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση για αλιευτικά προϊόντα, οδήγησαν στην αύξηση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την υδρόβια εκτροφή. Η  υδρόβια εκτροφή είναι κατά γενική ομολογία ένα ευρύ αντικείμενο στον επιχειρηματικό τομέα,  επειδή η ανάγκη για εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας αυξάνονται συνεχώς.

Η λειτουργία του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος έρχεται να αντιμετωπίσει το κρίσιμο πρόβλημα σχετικά με την παροχή σύγχρονων γνώσεων σε θέματα διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων και των υδάτινων πόρων γενικότερα. Ειδικά στον ελληνικό χώρο, η επιτυχής αντιμετώπιση του προβλήματος παρέχει προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης τόσο στον επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό χώρο από την πλευρά της εφαρμογής στην αγορά εργασίας.
Το Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 με σκοπό να προάγει τη γνώση και να καταρτίσει νέους επιστήμονες ικανούς να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία στο γνωστικό αντικείμενο της διαχείρισης των αλιευτικών πόρων και της υδρόβιας εκτροφής, γενικότερα.

Σήμερα, ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η κινητοποίηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών και κοινωνικοοικονομικών παραγόντων με στόχο τη μετεξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης στην Ευρώπη, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο οργανώθηκε και το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, το οποίο στοχεύει στην παροχή, στους αποφοίτους του, τόσο της απαιτούμενης εξειδίκευσης όσο και της δυνατότητας συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας. Οι σπουδές στο Τμήμα διαρθρώθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και να προσαρμόζονται συνεχώς στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία. Η εκπαίδευση που παρέχεται στα πέντε χρόνια σπουδών στο Τμήμα αποβλέπει στην καλλιέργεια νέων, επί πλέον των παραδοσιακών, αντικειμένων, τα οποία δεν είναι αποκομμένα το ένα από το άλλο, αλλά βρίσκονται σε έναν πολυεπίπεδο μεθοδολογικό και θεματικό συνδυασμό μεταξύ τους.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις βασικούς άξονες:

  • Αλιεία,
  • Υδρόβια Ζωική και Φυτική Παραγωγή,
  • Τεχνολογία και Εμπορία Αλιευμάτων και
  • Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλοντος.


Για την πληρέστερη παροχή γνώσεων στα αντικείμενα που διακονεί το Τμήμα, λειτουργεί Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος".

Το Τμήμα στεγάζεται στην Ν. Ιωνία, στο δρόμο για το Φυτόκο (στο κτίριο της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών) και για την εξυπηρέτηση των βασικών εκπαιδευτικών του αναγκών υπάρχουν εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικών, χημικών, τεχνικών  και βιολογικών επιστημών καθώς και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, λειτουργεί μικρός σταθμός υδατοκαλλιεργειών. Οι ανάγκες βιβλιοθήκης του Τμήματος καλύπτονται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Παράρτημά της στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών.
Το Τμήμα είναι εξοπλισμένο τόσο με όργανα και συσκευές για δειγματοληψίες πεδίου καθώς και για εργαστηριακές αναλύσεις και πειράματα.

Στη σύντομη πορεία του, ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα στην εκπαίδευση και στην έρευνα (βασική και εφαρμοσμένη). Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος επικεντρώνονται, μεταξύ των άλλων, σε μελέτες που αφορούν γενικά την υδρόβια παραγωγή και την προστασία και διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος της χώρας.

 

Γραφείο Διαμεσολάβησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΟΥ - Γεωπονίας ιχθυολογίας και υδάτινου περιβάλοντος

 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος